Kênh thông tin cung cấp kiến thức cơ bản về cà phê, những tin tổng hợp về cà phê của Việt Nam và Thế giới.

Thuật ngữ tính chất cảm quan cà phê mới.
19/02/2016

 

Đây là một dự án hợp tác nghiên cứu lớn nhất về mùi, vị của cà phê được thực hiện,danh mục các thuật ngữ mô tả cà phê (World Coffee Research Sensory Lexicon) là một công cụ cho các nhà khoa học cảm quan  hiểu và đo lường các tính chất về mùi, vị của cà phê.

Được phát triển tại Trung tâm Phân tích cảm quan tại Đại học Kansas State, danh mục thuật ngữ xác định 110 thuộc tính mùi, vị, cấu trúc của cà phê và cung cấp các mẫu chuẩn (chất chuẩn-references) để xác định cường độ của những thuộc tính này. Mục tiêu của việc xây dựng danh mục thuật ngữ này nhằm nâng cao sự hiểu biết của chúng ta về chất lượng cà phê và cách thức những thuật ngữ này được tạo ra, để chúng ta có thể tiếp tục làm tăng những thuộc tính của cà phê. Các danh mục thuật ngữ cảm quan mô tả cà phê của Tổ chức cà phê thế giới (WCR Sensory Lexicon) là cơ sở cho việc xây dựng một bánh xe mùi vị mới về cà phê cho những người thử nếm (có thể là chuyên gia cảm quan, nhà rang xay, barista...), được cập nhật lại lần đầu tiên sau 20 năm sử dụng (Bánh xe mùi vị cũ được SCAA).

Danh mục này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp cà phê, đưa kết quả nghiên cứu gắn liền với thực tiễn.

Nghiên cứu này được thực hiện trên các dòng cà phê Arabica ở Mỹ.

Danh mục thuật ngữ mới có sẵn miễn phí cho tất cả để tải về và in ấn của cá nhân sử dụng copies.

Ghi chú: Biên dịch và chuyển ngữ sang tiếng Việt bởi RAMEC Coffee EDU

Bình luận bài viết :